Cơ cấu tổ chức

Đăng lúc: Thứ năm - 13/11/2014 09:46 - Người đăng bài viết: admin
Bảng phân công công tác theo lĩnh vực chuyên môn
 
  TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN ĐÌNH DŨNG
 
    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN XUÂN HỮU
CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN TIỀN LỘC
CHUYÊN VIÊN
TRƯƠNG THỊ THU BÌNH
CHUYÊN VIÊN
LÊ VĂN HÙNG
CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH
CHUYÊN VIÊN
VÕ TRẦN NHÂN
CHUYÊN VIÊN
VÕ THỊ MAI PHƯỚC
  CHUYÊN VIÊN
LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
 

UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA
PHÒNG NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /PCCT-NV               Hướng Hóa, ngày    tháng 11  năm 2015
 
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
 THEO LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 
   

Thực hiện Quyết định Số 02/2015/QĐ – UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa.
Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thống nhất phân công phụ trách công tác theo lĩnh vực chuyên môn đối với cán bộ lãnh đạo và công chưc, viên chức trong cơ quan như sau:
I. Đối với cán bộ lãnh đạo:
1. Đồng chí Trần Đình Dũng – Trưởng phòng:
Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung các hoạt động của Phòng Nội vụ, chủ tài khoản, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, Tài chính. thi đua Khen thưởng.
2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu – Phó Trưởng phòng:
Giúp trưởng phòng xử lý, giải quyết một số công vệc khi trưởng phòng phân công, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Công tác Chính quyền cơ sở, Công tác tôn giáo, công nghệ Thông tin
- Công tác bầu cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
- Công tác thanh niên. quy chế dân chủ cơ sở,
- Công tác địa giới hành chính (bao gồm: thành lập, chia tách, sát nhập các đơn vị hành chính thôn bản, giải quyết trách chấp địa giới hành chính).
II. Đối với công chức, viên chức:
1. Đồng chí Nguyễn Tiên Lộc:
- Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và chính sách cán bộ cơ sở xã, thị trấn.
- Công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
2. Đồng chí Lê Văn Hùng:
- Công tác địa giới hành chính
- Công tác tôn giáo.
- Công tác đào tạo cán bô, công chức, viên chức huyện và cơ sở.
3. Đồng chí Trương Thị Thu Bình:
- Công tác kế toán, thống kê.
- Các chế độ chính sách về tinh giản biên chế.
4. Đồng chí: Lê Thị Phương Thảo
- Phụ trách Lưu trữ huyện, Tạp vụ, phục vụ, Văn thư.
5. Đồng chí: Võ Thị Mai Phước.
- Công tác bộ máy, biên chế, các chế độ chính sách, tiền lương của các trường học, công nghệ Thông tin.
- Thủ quỹ Cơ quan.
- Công tác tổng hợp báo cáo.
6. Đồng chí: Trần Thị Kim Quyên
-  Công tác Thi đua – Khen thưởng, cải cách hành chính
7. Đồng chí: Võ Trần Nhân.
 - Công tác Cải cách hành chính
 - Các chế độ chính sách về tinh giản biên chế.
 - Công tác Hội quần chúng, tổ chức phi chính phủ.
 - Công tác Thanh niên
 - Công Nghệ thông tin
8Đồng chí: Nguyễn Phương Hạnh.
- Công tác thi đua khen thưởng
9. Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn
- Thường trực, bảo vệ cơ quan, kiểm tra đóng, mở khóa cầu thang của trụ sở làm việc và các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
          - Chỉ dẫn cho khách và công dân đến liên hệ công tác; hướng dẫn sắp xếp để ô tô, xe máy gọn gàng, ngăn nắp đúng nơi quy định;
          - Ban đêm phải thường xuyên tuần tra, canh gác để phát hiện kịp thời những hành động xâm phạm đến tài sản cơ quan. Khi có hiện tượng bất thường mất an toàn xảy ra phải bảo vệ hiện trường, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo phòng để giải quyết.
*
Ngoài những công tác đã được phân công, khi có công việc đột xuất hoặc cao điểm, lãnh đạo phòng trực tiếp phân công thực hiện hoặc kiêm nhiệm.
Cán bộ công chức trong cơ quan khi được cử đi công tác hoặc giải quyết công việc ra ngoài huyện phải được sự cho phép của trưởng phòng.
Bảng phân công công tác làm căn cứ để đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác của cán bộ công chức hàng năm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cán bộ công chức phản ánh để bổ sung, sửa đổi./.
 
Nơi nhận:
-CBCC cơ quan
-Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Trần Đình Dũng

Từ khóa:

trưởng phòng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết