Văn bản hợp nhất tiền lương của Bộ Nội vụ

Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải file đính kèm tại đây