Ngành Nội vụ

Đăng lúc: 10-11-2014 10:04:21 AM - Đã xem: 219 - Phản hồi: 0

Vị trí - Chức năng Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa

Đăng lúc: 25-04-2017 08:50:02 AM - Đã xem: 39 - Phản hồi: 0

Vị trí - Chức năng

Cơ cấu tổ chức

Đăng lúc: 13-11-2014 09:46:00 AM - Đã xem: 484 - Phản hồi: 0

Bảng phân công công tác theo lĩnh vực chuyên môn

Chức năng nhiệm vụ

Đăng lúc: 10-11-2014 10:09:53 AM - Đã xem: 223 - Phản hồi: 0

Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa

Danh bạ điện thoại, email

Đăng lúc: 10-11-2014 01:37:44 PM - Đã xem: 470 - Phản hồi: 0