Tìm kiếm

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
Các mẫu đơn tuyển dụng
1 184/UBND-NV

Công văn V/v kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ

25/02/2022 Tải về
2 Phieu dang ky du tuyen theo nghi dinh 140

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 140

07/07/2021 Tải về
3 Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115

07/07/2021 Tải về
Thi đua khen thưởng
1 679/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2022

29/11/2021 Tải về
2 111/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022

25/02/2022 Tải về
3 155/UBND-NV

Công văn V/v phân khối thi đua năm 2022

21/02/2022 Tải về
Cải cách hành chính
1 39/NV-CCHC

Công văn V/v tham gia ý kiên dự thảo Kế hoạch CCHC huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

04/04/2022 Tải về
2 140/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính và kết quả duy trì, củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý I năm 2022

15/03/2022 Tải về
3 99/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

21/02/2022 Tải về
Các văn bản hướng dẫn đánh giá công chức viên chức
1 HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Hướng dẫn Đánh giá cán bộ

04/12/2018 Tải về
2 161/NV

Công văn V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

14/11/2017 Tải về
3 3924/QĐ-UBND

Quyết định V/v Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND huyện quản lý

13/11/2017 Tải về
Các văn bản hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
1 10/2015/TTLT-BYT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

06/04/2016 Tải về
2 Thông tư liên tịch 13/TTLT-BVHTTDL-BNV

Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

04/04/2016 Tải về
3 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

04/04/2016 Tải về
Quyết định
1 374/QĐ-UBND

Quyết định V/v giai chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị năm 2022

16/01/2022 Tải về
2 452/QĐ-UBND

Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022

10/02/2022 Tải về
3 6554/QĐ-UBND

Quyết định V/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021

14/12/2021 Tải về
Giấy mời
1 29/GM-UBBC

Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/06/2021 Tải về
2 67/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020

12/04/2021 Tải về
3 01/GM-UBBC

Giấy mời Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

27/01/2021 Tải về
Thông báo
1 36/TB-UBND

Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã

18/04/2022 Tải về
2 05/TB-HĐTD

Thông báo kết quả trúng tuyển và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2021

27/08/2021 Tải về
3 117/TB-HĐTD

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2021

24/08/2021 Tải về
Kế hoạch
1 77/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa năm 2022

10/02/2022 Tải về
2 535/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

12/10/2021 Tải về
3 505/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa

29/09/2021 Tải về
Chỉ thị
1 35/CT-TTg

Chỉ thị về tăng cương công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liêu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ Quốc gia

03/01/2019 Tải về
Hướng dẫn
1 616/HD-SNV

Hướng dẫn về bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phương, thị trấn

22/07/2020 Tải về
2 18/HD-UBND

Hướng dẫn về việc quản lý tài liệu khi sáp nhập xã

08/01/2020 Tải về
3 mẫu tiêu chí

Quy chế đánh giá

21/11/2019 Tải về
Thông tư liên tịch
1 01/2019/TT-BNV

Thông báo Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức

14/02/2019 Tải về
2 03/2018/TT-BNV

Thông tư quy định ché độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

12/01/2019 Tải về
3 742/UBND-NV

Công văn V/v cho phép khảo sát xây dựng mái ấm khuyến học và tiếp nhận quà từ thiện

15/12/2016 Tải về
Công văn
1 556/UBND-NV

Công văn V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ

24/05/2022 Tải về
2 599/UBND-NV

Công văn V/v kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ

01/06/2022 Tải về
3 1650/UBND-NV

Công văn V/v đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương các xã, thị trấn năm 2021

23/11/2021 Tải về
Báo cáo
1 168/BC-UBND

Báo cáo tổng kết tình hình 08 năm thực hiện Luật Lưu trữ

15/04/2020 Tải về
2 272/BC-UBND

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

11/06/2018 Tải về
3 271/BC-UBND

Báo cáo tình hình cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

11/06/2018 Tải về
Tài liệu UBBC NK 2021-2026
1 24/NQ-UBBC

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/05/2021 Tải về
2 23/NQ-UBBC

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Hướng Hóa, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/05/2021 Tải về
3 249/HD-TĐKT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/05/2021 Tải về
Văn thư, lưu trữ
1 225/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2022

18/04/2022 Tải về
2 122/KH-UBND

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

04/03/2022 Tải về
3 1399/UBND-NV

Công văn V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật trong công tác lưu trữ

14/10/2021 Tải về
Lịch tuần
1 13/LLV-NV

Lịch công tác tuần Phòng Nội vụ từ ngày 27/6 đến 01/7/2022

27/06/2022 Tải về
2 12/LLV-NV

Lịch công tác tuần Phòng Nội vụ từ ngày 20/6 đến 24/6/2022

21/06/2022 Tải về
3 11/LLV-NV

Lịch công tác tuần Phòng Nội vụ từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022

06/06/2022 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Thông báo mới

Tra cứu văn bản

Thủ tục hành chính

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 32
  • Tháng hiện tại: 207
  • Tổng lượt truy cập: 3106495

Tra cứu thông tin tiện ích